До всички членове на БНФ карате

17 март 2015 година

До всички членове на БНФ карате

    

П О К А Н А

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.33, ал.1 от Устава на сдружението, по своя инициатива свиква извънредно Общо събрание на членовете на 27.03.2015г./Петък/ от 15.00 часа, в гр. София, бул.”Васил левски” № 75, ет.5, зала 523, при следния дневен ред:

Точка първа: Освобождаване на членове на УС, поради подадени оставки и избор на нови членове на УС за мандата на действащия УС.

Точка втора: Разни

 При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ Ви кани да присъствате на Общото събрание.

 

С уважение:

Алексей Петров

Председател